Stanovy

Stanovy spolku LIBERTAS Smoke'n'Taste Club, z. s.


Níže uvedení zakládající členové se shodli na následujících stanovách spolku

Čl. I
Název a sídlo spolku

 1. Název spolku zní LIBERTAS S’n’T Club, z. s.
 2. Sídlem spolku je ul. Palackého 715/15, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00

Čl. II
Zakládající členové spolku

 1. Ing. Jiří Kocourek, narozen 7. 2. 1991, trvale bytem U Valu 862/2, Praha 6, PSČ 161 00
 2. Pavla Dvořáková, narozena 9. 1. 1991, trvale bytem Na Radosti 79/62, Praha 5, PSČ 155 21
 3. Spolek provozovatelů služeb v gastronomii a hotelnictví, IČ: 05584779, se sídlem Palackého 715/15, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00

Čl. III
Cíle spolku

Cílem a účelem spolku je sdružovat jeho členy za účelem společných zážitků, zejména gastronomických, jakož i jiných zážitků, vnímaných lidskými smysly, a to zejména prostřednictvím provozování platforem pro setkávání členů; cílem je také dbát rozšiřování idey svobody a libertarianismu mezi svými členy.

Čl. IV
Hlavní činnost spolku

Hlavní činností spolku je uspokojování a ochrana cíle vymezeného v čl. III těchto stanov.

Čl. V
Vedlejší činnost spolku

Vedle hlavní činnosti uvedené v čl. IV těchto stanov může spolek vyvíjet taktéž vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání anebo jiné výdělečné činnosti, jejíž účel je v podpoře hlavní činnosti anebo v hospodárném využívání spolkového majetku.

Čl. VI
Statutární orgán spolku

 1. Statutárním orgánem spolku je Comitium.
 2. Comitium je kolektivním orgánem a je tvořen členy Comitia:
  1. Ing. Jiřím Kocourkem, narozeným 7. 2. 1991, bytem U Valu 862/2, Praha 6, PSČ 161 00
  2. Pavlou Dvořákovou, narozenou dne 9. 1. 1991, bytem Na Radosti 79/62, Praha 5, PSČ 155 21
 3. Do působnosti Comitia náleží řídit spolek a zastupovat jej navenek.
 4. Comitium je ustavováno na neomezeně dlouho dobu; o jeho složení rozhoduje Nejvyšší orgán spolku jmenováním; Nejvyšší orgán členy Comitia jmenuje z řad členů spolku. První členy Comitia určují stanovy spolku.
 5. Comitium se schází dle potřeb.

Čl. VII
Nejvyšší orgán spolku

 1. Nejvyšším orgánem spolku je Valná hromada.
 2. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku ve smyslu § 248 a násl. občanského zákoníku. Je tvořena shromážděním všech členů spolku. Valná hromada se schází řádně alespoň jednou ročně. Svolává ji Comitium. Valná hromada se může sejít i na návrh alespoň 1/3 všech zakládajících a prověřených členů. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna alespoň polovina všech zákládajících a prověřených členů. Rozhoduje většinou hlasů přítomných zákládajících a prověřených členů.
 3. Umožňuje se valné hromadě jednat a hlasovat per rollam. Například telefonicky, korespondenčně, e-mailem apod. Podrobnosti stanoví Comitium v pokynu pro hlasování valné hromady per rollam.
 4. Valná hromada:
  1. schvaluje hlavní směry činnosti spolku,
  2. volí a odvolává Comitium,
  3. schvaluje zprávu Comitia o činnosti a o hospodaření spolku,
  4. schvaluje rozpočet spolku a výši základního a dalšího členského příspěvku,
  5. schvaluje a mění stanovy spolku a rozhoduje o zrušení a zániku spolku. V případě rozhodování o zrušení a zániku spolku tak činí 3/5tinovou většinou zakládajících a prověřených členů s hlasovacími právy.
 5. Rozhodne-li Comitium, může v případech, kdy tak připouští zákon, být Valná hromada nahrazena Shromážděním delegátů.

Čl. VIII
Kolizní ustanovení

 1. Každý člen Comitia je oprávněn spolek zastupovat ve všech záležitostech samostatně.
 2. Ve věcech jejichž působnost není těmito stanovami vymezena, platí, že působnost náleží Comitiu.

Čl. IX
Členství ve spolku

 1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let, či právnická osoba.
 2. Člen spolku nemůže své členství převést na jinou osobu, členství nepřechází na právního nástupce člena.
 3. Členství ve spolku je Odborné, nebo Řádné.
 4. Odborným členem se může stát pouze osoba, jež má, či měla zkušenosti s provozem potravinového podniku a jež tak může svými vědomostmi odborně přispívat na naplňování cílů spolku.
 5. Odborným členem se osoba stává rozhodnutím Comitia, na základě svého projevu vůle.
 6. Řádným členem se osoba může stát pouze na doporučení již stávajícího člena, a to na základě projevu vůle stát se členem spolku a souhlasu s dodržování stanov spolku. Bez doporučení již stávajícího člena se osoba nemůže stát členem spolku. Toto omezení může být na základě vůle Comitia, spolku, či Odborného člena v odůvodněných případech neaplikováno.
 7. Práva členů spolku:
  1. účastnit se příslušné Volební schůze
  2. kandidovat na post příslušného delegáta
  3. volit příslušného delegáta na příslušné Volební schůzi
  4. hlasovat o odvolání příslušného delegáta na příslušné Volební schůzi
  5. hlasovat na Valné hromadě
  6. předkládat návrhy, podněty, připomínky příslušnému delegátu
  7. účastnit se klubových setkání s ostatními členy klubu v jakýchkoli prostorách klubu
 8. Hlas člena spolku dle čl. IX, odst. 7 písm. e. je pouze poradní.
 9. Zvláštní práva Odborných členů spolku:
  1. Využít právní asistenci spolku v případě obvinění ze správního deliktu souvisejícího s jejich činností; Comitium stanoví přesné podmínky tohoto práva v interní organizační normě
  2. Využívat k vlastní propagaci logo spolku, jakož i jiné grafické prvky a materiály spolku, dávají-li navenek příslušnost ke spolku
  3. Rozhodovat ve vnitřním pokynem určených případech o snížení členských příspěvků členů spolku pro Řádné členy spolku.
 10. Povinnosti členů spolku:
  1. platit členský příspěvek
  2. dodržovat stanovy spolku
  3. dodržovat interní organizační normy spolku
  4. hájit zájmy spolku
 11. Zvláštní povinnosti Odborných členů spolku:
  1. Postupovat při výkonu své odborné činnosti tak, aby nepoškodili dobré jméno spolku; zejména pak postupovat při své činnosti v souladu s právními předpisy a ustálenými obchodními zvyklostmi.
  2. Přispívat svými znalostmi a možnostmi k naplňování cílů spolku a účelu spolku.
 12. Členství ve spolku zaniká:
  1. doručením písemného oznámení o vystoupení člena spolku
  2. úmrtím člena
  3. zánikem člena
  4. zánikem spolku
  5. vyloučením člena spolku na základě návrhu svého příslušného delegáta, o vyloučení rozhoduje jednohlasně Comitia
  6. porušením stanov spolku

Čl. X
Členský příspěvek

 1. Odborní členové i Řádní členové mají povinnost platit spolku členský příspěvek.
 2. Řádný členský příspěvek pro Odborné členy činí 10.000,- Kč měsíčně.
 3. V odůvodněných případech může být na základě rozhodnutí Comitia členský příspěvek pro Odborné členy upraven.
 4. Řádný členský příspěvek pro Řádné členy činí 1.000,- Kč jednorázově.
 5. V odůvodněných případech či v případě kampaní pořádaných za účelem náboru členů, může být na základě projevu vůle Comitia, či Odborného člena, členský příspěvek pro Řádné členy snížen.
 6. V případě Odborného členství je členský příspěvek splatný do 25. dne v měsíci, počínaje měsícem, v němž vzniklo tomuto členu členství ve spolku; pokud členství tomuto členu vzniklo po 25. dnu v měsíci, splatnost prvního členského příspěvku je stanovena na 25. den následujícího měsíce.
 7. V případě Řádného členství je členský příspěvek splatný v okamžiku, kdy se tato osoba stává členem spolku.

Čl. XI
Shromáždění delegátů

 1. Shromáždění delegátů zastupuje všechny členy spolku.
 2. Shromáždění delegátů tvoří jeden delegát pro Odborné členy a jeden delegát pro členy Řádné.
 3. Pro volbu delegáta pro Odborné členy a pro volbu delegáta pro členy Řádné bude ustavena Volební schůze Odborných členů a Volební schůze Řádných členů, kterou bezodkladně po vzniku spolku svolá Comitium; tyto Volební schůze budou usnášeníschopné, pokud se dostaví minimálně polovina jejich členů.
 4. Ucházet se o místo delegáta pro Odborné členy může jakýkoliv Odborný člen; ucházet se o místo delegáta pro Řádné členy může jakýkoliv Řádný člen.
 5. Volit delegáta pro Odborné členy na Volební schůzi Odborných členů mohou jen Odborní členové; volit delegáta pro Řádné členy na Volební schůzi Řádných členů mohou jen Řádní členové; zvoleno je po jednom uchazeči z řad Odborných členů a po jednom uchazeči z řad Řádných členů, kteří získali nejvyšší počet hlasů.
 6. Delegát pro Odborné členy může být z funkce odvolán na svolané Volební schůzi Odborných členů, kterou svolává Comitium k návrhu Odborných členů; návrh na svolání Volební schůze Odborných členů musí být podpořen a podepsán nejméně 3/5 všech Odborných členů; Comitium za splnění předchozích podmínek Volební schůzi Odborných členů svolá bezodkladně, přitom je povinno s dostatečným předstihem uvědomit všechny Odborné členy o místě, datu a čase konání této Volební schůze Odborných členů; Volební schůze Odborných členů je v tomto případě usnášeníschopná, pokud jsou přítomni všichni její členové; delegáta lze odvolat na základě jednohlasného hlasování Odborných členů.
 7. Delegát pro Řádné členy může být z funkce odvolán na svolané Volební schůzi Řádných členů, kterou svolává Comitia k návrhu Řádných členů; návrh na svolání Volební schůze Řádných členů musí být podpořen a podepsán nejméně 3/5 všech Řádných členů; Comitium za splnění předchozích podmínek Volební schůzi Řádných členů svolá bezodkladně, přitom je povinno s dostatečným předstihem uvědomit všechny Řádné členy o místě, datu a čase konání této Volební schůze Řádných členů; Volební schůze Řádných členů je v tomto případě usnášeníschopná, pokud jsou přítomni všichni její členové; delegáta lze odvolat na základě jednohlasného hlasování Řádných členů.
 8. V případě dobrovolného vzdání se funkce delegáta, či při zániku funkce delegáta z důvodu zániku členství je Comitium povinno bezodkladně, poté kdy jí byla skutečnost o vzdání se, či zániku funkce delegáta oznámena, svolat příslušnou Volební schůzi a s dostatečným předstihem informovat příslušné členy o místě, datu a času konání této funkce; volební schůze je usnášeníschopná, pokud jsou přítomni všichni její členové, delegát je zvolen na základě jednohlasného hlasování příslušných členů, body 4. a 5. tohoto článku se užijí přiměřeně.
 9. V případě, že jakákoliv Volební schůze nebyla usnášeníschopná, či nedošlo ke zvolení delegáta z důvodu nedostatečného počtu hlasů, je Comitium povinno svolat novou příslušnou Volební schůzi a s dostatečným předstihem informovat příslušné členy o místě, datu a času konání této funkce. Pokud znovu nastane situace, že jakákoliv Volební schůze nebyla usnášeníschopná, či nedošlo ke zvolení delegáta z důvodu nedostatečného počtu hlasů, Comitium postupuje obdobně. Pokud ani poté nebyla jakákoliv Volební schůze usnášeníschopná, či nedošlo ke zvolení delegáta z důvodu nedostatečného počtu hlasů, přebírá pravomoci příslušné Volební schůze Comitium.
 10. Shromáždění delegátů svolává k zasedání Comitia jedenkrát do roka, přičemž tato je povinna shromáždění delegátů s dostatečným předstihem informovat o místě, datu a času konání tohoto zasedání.
 11. Shromáždění delegátů jsou přítomni i členové Comitia, Shromáždění delegátů je usnášeníschopné pokud se dostaví všichni delegáti; v případě nepřítomnosti všech členů Comitia, předá Shromáždění delegátů zápis ze svého Shromáždění členům Comitia ve lhůtě 30 dní ode dne konání Shromáždění delegátů.
 12. Shromáždění delegátů je poradním orgánem Comitia, svými usneseními radí Comitiu v oblasti hlavní činnosti spolku; vedlejší činnosti spolku; změn stanov spolku; výše řádného členského příspěvku; interních organizačních norem.
 13. Comitium může k návrhu Odborných členů rozhodnout o zvýšení počtu delegátů Odborných členů; k návrhu Řádných členů může rozhodnout o zvýšení počtu Řádných členů. V takovém případě Comitium určí, jakým způsobem budou příslušní členové podřazeni pod jednotlivé delegáty.

Čl. XII
Závěrečná ustanovení

Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti orgánů spolku a jeho členů se řídí těmito stanovami. Tyto jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku, jakož budou i uvedeny na internetových stránkách www.libertasclub.cz.

Dne 29. 5. 2017 v Praze